ASUS ROG G551JX - เกสเจอร์สองนิ้ว

background image

เกสเจอร์สองนิ้ว

แทป

หมุน

แทปสองนิ้วบนทัชแพด

เพื่อจำาลองฟังก์ชั่นคลิกขวา

ในการหมุนภาพในโปรแกรมดูภาพถ่ายของ

Windows

®

, วางสองนิ้วบนทัชแพด

จากนั้นหมุนนิ้วหนึ่งตามเต็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

ในขณะที่อีกนิ้วหนึ่งอยู่กับที่ี่

เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)

เลื่อนสองนิ้ว (ซ้าย/ขวา)

สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง

สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

background image

40

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ซูมออก

ซูมเข้า

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด

แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนทัชแพดี่

ลากและปล่อย

เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้ ใช้นิ้วอื่น เลื่อนทัชแพดลง

เพื่อลากและปล่อยรายการไปยังตตำาแหน่งใหม่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

41