ASUS ROG G551JX - ภาพรวม

background image

ภาพรวม

ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 คำาตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ

CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารอย่างเป็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกรณ์

เทอร์มินัลที่ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่มีการโทรแบบ DTMF ซึ่งตั้งใจไว้สำาหรับ เชื่อมต่อกับระบบ PSTN

(เครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ) แบบอนาล็อก

CTR 21 (ระเบียบด้านเทคนิคร่วม) สำาหรับความต้องการในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

โทรศัพท์สลับสายสาธารณะแบบอนาล็อกของอุปกรณ์เทอร์มินัล (ไม่รวมอุปกรณ์ เทอร์มินัลที่สนับสนุนบริการโทรศัพท์ที่เป็นเสียง)

ซึ่งการระบุที่อยู่เครือข่่าย ทำาโดยกา รส่งสัญญาณหลายความถี่แบบดูอัลโทน