ASUS ROG G551JX - ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

background image

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15 การทำางานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ

อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ

รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำางานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำากัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B

ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง (FCC) ข้อจำากัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ

เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้

และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน

อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิด

ขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์

ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:

ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ

เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

ข้อมูลนี้ถูกคัดลอกมาจาก CETECOM และเตรียมให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ

สำาหรับข้อมูลอัปเดตของตารางนี้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 ใช้ความต้องการในประเทศ เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ใช้การโทรแบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ

ระบุในคู่มือผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งสัญญาณแบบ DTMF เท่านั้น ซึ่งอาจทำาให้การทดสอบเพิ่มเติมอื่นๆ

เกินความจำาเป็น)

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำาเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำาหรับการเชื่อมต่อแบบอนุ กรม และความสามารถแสดง ID

ผู้โทรเข้า

background image

124

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คำาเตือน! จำาเป็นต้องใช้สายไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อให้ข้อจำากัดการแผ่พลังงานตรงตามกฎของ FCC

และเพื่อป้องกันการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำาเป็นต้องใช้เฉพาะสาย

ไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังว่า

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง

จะทำาให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่

ปรึกษาตัวแทนจำาหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ / โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

(พิมพ์ขึ้นใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎระเบียบกลาง #47, ส่วน 15.193, 1993 Washington DC: สำานักทะเบียนกลาง,

องค์กรเอกสารและบันทึกสำาคัญแห่งชาติ, สำานักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)