ASUS ROG G551JX - ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน

background image

ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน

โน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เกาหลี,

ไต้หวัน) และ CTR21 โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับคำาตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/EC

สำาหรับการเชื่อมต่อเทอร์มินัลเดี่ยว เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ (PSTN)

สำาหรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง PSTN แต่ละแห่งในประเทศต่างๆ

การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำางานที่สำาเร็จในจุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในกรณีที่เกิดปัญหา

คุณควรติดต่อผู้จำาหน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

121