ASUS ROG G551JX - Oznámenia ohľadne REACH

background image

Oznámenia ohľadne REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autaleboizácia

a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky používané v našich výrobkoch

uviedli na stránke ASUS REACH na adrese “http://csr.asus.com/english/REACH.

htm.