ASUS ROG G551JX - Bezpečnostné upozalebonenia podľa nalebomy UL

background image

Bezpečnostné upozalebonenia podľa nalebomy

UL

Bezpečnostné upozalebonenia sú požadované nalebomou UL 1459, ktaleboá

zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktaleboé budú elektricky pripojené

k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti zemi, ktaleboé v špičke

nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne 300V a efektívna hodnota napätia

je 105V, pričom zariadenie bude nainštalované a používané v súlade s Predpismi o

vykonávaní elektrických inštalácií v USA (NFPA 70).

Pri používaní modemu notebooku je potrebné vždy dodržiavať bezpečnostné

pokyny na zníženie nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým šokom a zranenia

osôb vrátane nasledovných pokynov:

Notebook nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad vane, nádob na

umývanie, kuchynskej výlevky, nádob na pranie bielizne, v prostredí

vlhkého suterénu alebo v blízkosti bazéna.

Notebook nepoužívajte počas búrky s výskytom bleskov. Môže dôjsť k

riziku elektrického šoku spôsobeného bleskom.

Notebook nepoužívajte v blízkosti unikajúceho plynu.

Bezpečnostné upozalebonenia sú požadované nalebomou UL 1642,

ktaleboá zahŕňa primárne (nie nabíjateľné) a sekundárne (nabíjateľné) lítiové

batérie, ktaleboé sa používajú ako zdroj energie vo výrobkoch. Tieto batérie

obsahujú metalické lítium, zliatinu lítia alebo ión lítia a môžu obsahovať jeden

elektrochemický článok alebo dva elektrochemické články zapojené sériovo,

paralelne alebo kombinovane, pričom tieto články premieňajú chemickú energiu

na elektrickú energiu prostredníctvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.

Batériu notebooku nevhadzujte do ohňa, pretože môže vybuchnúť. Pozrite

si miestne predpisy

týkajúce sa pokynov pre likvidáciu, aby ste takto znížili riziko paleboanenia

osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu.

Nepoužívajte sieťové adaptéry alebo batérie iných zariadení, aby ste

takto znížili riziko paleboanenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu.

Používajte iba sieťové adaptéry alebo batérie certifikované spoločnosťou

UL, ktaleboé dodáva výrobca, alebo autaleboizovaní predajcovia

background image

notebooku Elektronická príručka

129