ASUS ROG G551JX - Prispôsobenie obrazovky uzamknutia

background image

Prispôsobenie obrazovky uzamknutia

Obrazovku uzamknutia môžete prispôsobiť tak, aby bola zobrazená vaša

uprednostňovaná fotografia, prezentácia fotografií, aktualizácie aplikácií a rýchly

prístup k fotoaparátu vo vašom prenosnom počítači. Ak chcete zmeniť nastavenie

obrazovky uzamknutia, môžete si pozrieť nasledujúce infalebomácie:

1.

Spusťte panel s položkami Charms > Settings

(Nastavenia).

2.

Vyberte možnosť Change PC Settings > Lock screen

(Zmeniť nastavenia počítača > Obrazovka uzamknutia).

3.

V možnosti Lock screen preview (Náhľad obrazovky

uzamknutia) kliknite na položku Browse (Prehľadávať) a

vyberte fotografiu, ktaleboú chcete použiť ako pozadie na

obrazovke uzamknutia.

Prehrávanie prezentácie fotografií

1.

Spusťte panel s položkami Charms > Settings

(Nastavenia).

2.

Vyberte možnosť Change PC Settings > Lock

screen (Zmeniť nastavenia počítača > Obrazovka

uzamknutia).

3.

V položke Lock screen preview (Náhľad obrazovky

uzamknutia) presuňte posúvač Play a slide show on

the lock screen (Prezentáciu fotografií prehrať na

obrazovke uzamknutia) do polohy On (Zapnúť).

4.

Ak chcete prispôsobiť nasledujúce možnosti pre

prezentáciu na obrazovke uzamknutia, prejdite nadol:

Výber fotografie

background image

78

notebooku Elektronická príručka

Pridanie aktualizácií aplikácií

1.

Spusťte panel s položkami Charms > Settings

(Nastavenia).

2.

Vyberte možnosť Change PC Settings > Lock

screen (Zmeniť nastavenia počítača > Obrazovka

uzamknutia).

3.

Posúvajte nadol, až kým neuvidíte možnosť Lock screen

apps (Aplikácie na obrazovke uzamknutia) .

4.

Ak chcete pridať aplikácie, ktaleboých aktualizácie by

ste chceli vidieť na obrazovke uzamknutia, použite

nasledujúce možnosti:

Aktivácia fotoaparátu prenosného počítača z obrazovky

uzamknutia

Ak chcete aktivovať a používať fotoaparát prenosného počítača, na obrazovke

uzamknutia potiahnite prstom nadol. Pozrite si nasledujúce kroky na aktivovanie

tejto funkcie:

1.

Spusťte panel s položkami Charms > Settings

(Nastavenia).

2.

Vyberte možnosť Change PC Settings > Lock

screen (Zmeniť nastavenia počítača > Obrazovka

uzamknutia).

3.

Posúvajte nadol, až kým neuvidíte možnosť Camera

(Fotoaparát) .

4.

Posúvač presuňte do polohy On (Zapnúť).

background image

notebooku Elektronická príručka

79