ASUS ROG G551JX - Svoj notebook nabite.

background image

Svoj notebook nabite.

A.

Napájací kábel zapojte do prevodníka AC-DC.

B.

Sieťový AC adaptér pripojte k sieťovému zdroju s hodnotou napätia

100 V ~ 240 V.

C.

Pripojte konektalebo napájania jednosmerným prúdom (DC) k

vstupu napájania jednosmerným prúdom (DC) notebooku.

Pred prvým použitím nechajte notebook nabíjať 3 hodiny.

POZNÁMKA:
Vstupné napätie:

100–240V striedavý prúd

Vstupná frekvencia: 50-60Hz

Menovitý výstupný prúd: 6.32A(120W)

Menovité výstupné napätie: 19V jednosmený prúd

POZNÁMKA: Vzhľad sieťového adaptéra sa môže líšiť v závislosti na modeli

a Vašej oblasti.

background image

notebooku Elektronická príručka

29

VÝSTRAHA!

Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie v

prenosnom počítači.

Batéria, ktaleboá sa v tomto zariadení používa, môže pri odstránení

alebo rozobraní predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo popálenia

chemikáliami.

Pre vašu bezpečnosť dodržujte pokyny na výstražných štítkoch.

Riziko vybuchnutia batérie v prípade výmeny za nesprávny typ.

Batériu neodhadzujte do ohňa.

Batériu v prenosnom počítači sa nikdy nepokúšajte skratovať.

Batériu sa nikdy nepokúšajte zo zariadenia vyberať a znovu doň vkladať.

Ak zistíte, že batéria tečie, prestaňte ju používať.

Batérie a jej súčasti musia byť recyklované alebo zlikvidované.

Batériu a ďalšie malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí.

DÔLEŽITÉ!

Na prenosný počítač nalepte štítok so vstupnými/výstupnými

parametrami a uistite sa, že sa zhodujú so vstupnými/výstupnými

parametrami na napájacom adaptéri. Niektaleboé modely

prenosných počítačov môžu mať viac paraWindows®v výstupných

prúdov na základe dostupného SKU.

Pred zapnutím po prvýkrát sa uistite sa, že do prenosného počítača je

zapojený sieťový adaptér. Pri používaní prenosného počítača v režime

napájacieho adaptéra dôrazne odpaleboúčame používať uzemnenú

nástennú elektrickú zásuvku.

Táto elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a v blízkosti vášho

prenosného počítača.

Prenosný počítač odpojte od hlavného zdroja napájania tak, že ho

odpojíte od elektrickej zásuvky.

background image

30

notebooku Elektronická príručka