ASUS ROG G551JX - BIOS

background image

BIOS

Basic Input a Output System (BIOS) (Základný systém vstupu a výstupu)

ukladá systémové nastavenia hardvéru, ktaleboé sú potrebné na spustenie

systému v prenosnom počítači.

Predvolené nastavenia systému BIOS platia pre väčšinu podmienok

prenosného počítača. Nemeňte predvolené nastavenia systému BIOS s

výnimkou nasledujúcich okolností:

Na obrazovke sa objaví chybové hlásenie počas zavádzania systému

a žiada vás spustiť BIOS Setup.

Nainštalovali ste nový prvok systému, ktaleboý si vyžaduje ďalšie

nastavenia systému BIOS alebo aktualizácie.

VÝSTRAHA: Používanie nevhodných nastavení systému BIOS môže viesť k

nestabilite systému alebo zlyhaniu spúšťania. Dôrazne odpaleboúčame, aby

ste zmenili nastavenia systému BIOS iba za pomoci zaškoleného servisného

personálu.