ASUS ROG G551JX - Poznámky k bezpečnosti UL

background image

Poznámky k bezpečnosti UL

U telekomunikačních zařízení (telefony) UL 1459 požaduje, aby bylo zařízení

elektricky propojeno s telekomunikační sítí s uzemněným provozním napětím, jež

ve špičce nepřesahuje 200 V a v kombinaci špička - špička 300 V a 1 V rms a aby

bylo instalováno nebo používáno v souladu s Národním přepisem o elektrickém

proudu (NFPA 70).

Při používání modemu spolu s notebookem je vždy nutné dbát na základní

bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí požáru, elektrického šoku a

zranění osob; k opatřením patří:

Nepoužívejte notebook v blízkosti vody, např. blízko vany, umyvadla, dřezu

nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu nebo poblíž bazénu.

Nepoužívejte notebook během bouřky s elektrickými výboji. Existuje

nebezpečí elektrického šoku z osvětlení.

Nepoužívejte notebook poblíž oblasti s unikajícím plynem.

Jako zdroje napájení výrobku požaduje UL 1642 používat krycí primární

(jednorázové) a sekundární (nabíjecí) lithiové baterie. Tyto baterie obsahují

kovové lithium nebo lithiovou příměs nebo lithiové ionty a mohou být tvořeny

buď jednou, dvěma nebo více elektrochemickými buňkami, které jsou propojeny

sériově, paralelně, nebo oběma způsoby a převádějí chemickou energii na energii

elektrickou pomocí nevratné nebo vratné chemické reakce.

Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohně, může dojít k explozi.

S žádostí o informace o zvláštním odstranění baterií se obraťte na místní

správní orgány, sníží se tím riziko úrazu osob způsobené požárem nebo

explozí.

Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo baterie jiných zařízení, sníží se tím

riziko úrazu osob způsobené požárem nebo explozí. Používejte pouze

napájecí adaptéry schválené UL nebo baterie dodané výrobcem, resp.

autorizovaným prodejcem.

background image

Uživatelská příručka notebooku

129