ASUS ROG G551JX - BIOS Settings (Настройки на BIOS)

background image

BIOS Settings (Настройки на BIOS)

ЗАБЕЛЕЖКА: BIOS екраните в този раздел са само за справка.

Действителните екрани в пакета могат да се различават в зависимост

от модела и държавата.

Boot (Стартиране)

Това меню Ви дава възможност да конфигурирате свойствата на

опциите за стартиране. Можете да видите следните процедури,

когато задавате приоритета за зареждане.

1.

На екрана Boot (Зареждане на операционна система)

изберете Boot Option #1 (Опция за зареждане #1).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

82

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

2.

Натиснете

и изберете устройство за Boot Option #1

(Опция за зареждане #1).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

83

Security (Защита)

Това меню Ви позвоялва да конфигурирате администраторската

парола и паролата на потребителя на Вашия Notebook PC. То

също така Ви позволява да управлявате достъпа до твърдия диск

на Вашия Notebook PC’, входно-изходния (I/O) интерфейс и USB

интерфейса.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако инсталирате User Password (Потребителска

парола), ще бъдете подканвани да я въведете преди да влезете в

операционната система на Notebook PC.

Ако инсталирате Administrator Password

(Администраторска парола), ще бъдете подканени да я въведете

преди влизане в BIOS.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

84

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Задаване на парола:

1.

На екрана Security (Сигурност), изберете Setup

Administrator Password (Конфигуриране на

администраторска парола) или User Password

(Потребителска парола).

2.

TНапишете паролата и натиснете

.

3.

Напишете отново паролата и натиснете

.

Премахване на паролата:

1.

На екрана Security (Сигурност), изберете Setup

Administrator Password (Конфигуриране на

администраторска парола) или User Password

(Потребителска парола).

2.

Въведете текущата парола и натиснете

.

3.

Оставете полето Create New Password (Създаване на нова
парола)
празно и натиснете

.

4.

Изберете Yes (Да) в полето за потвърждение и натиснете

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

85

Защита на входно-изходен интерфейс

В менюто Security (Защита), можете да плучите достъп до I/O

Interface Security (Защита на входно-изходен интерфейс), за да

заключите някои функции на интерфейса на Вашия Notebook PC.

Заключване на входно-изходния интерфейс:

1.

На екрана Защита изберете Защита на входно-изходен

интерфейс.

2.

Изберете интерфейса, който искате да заключите и

натиснете

.

3. Изберете

Lock (Заключване).

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

86

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Защита на USB интерфейс

Чрез менюто I/O Interface Security (Защита на входно-изходен

интерфейс) можете да получите достъп и до USB Interface

Security (Защита на USB интерфейс) и да за ключите или

отключите портове и устройства.

Заключване на USB интерфейса:

1.

На екрана Защита, изберете Защита на входно-

изходен интерфейс > Защита на USB интерфейс.

2. Изберете интерфейса, който искате да заключите и

натиснете Заключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Конфигуране на USB Interface (USB интерфейс) на

Lock (Заключване)също заключва и скрива External Ports (Външни

портове) и други устройства, включени в USB Interface Security

(Защита на USB интерфейс).

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

87

Задаване на Master Password (Основна парола)

В меню Security (Защита), можете да използвате Set Master

Password (Задаване на основна парола), за да конфигурирате

достъп с парола до Вашия твърд диск.

Задаване на парола на твърдия диск:

1.

На екрана Защита, натиснете Задай основна парола.

2.

Въведете парола и натиснете

.

3.

Въведете отново, за да потвърдите паролата и натиснете

.

4. Натиснете Задай парола на потребителя и повторете

предишните стъпки, за да зададете паролата на

потребителя.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

background image

88

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Запис и изход

За да запишете настройките си, изберете Save Changes and Exit

(Запис на промените и изход) преди да излезете от BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

89

Актуализиране на BIOS.

1.

Проверете точния модел на Notebook PC, след което

изтеглете последния BIOS файл за Вашия одел от уеб сайта на

ASUS.

2.

Запазете копие от изтегления BIOS файл на флаш у стройство.

3.

Свържете флаш устройството към Вашия Notebook PC.

4.

Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете

по време

на POST.

5.

От програмата за BIOS настройка, щракнете върху Advanced

(Разширени) > Start Easy Flash (Стартиране на Easy Flash),
след което натиснете

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

90

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

6.

Намерете изтегления BIOS файл на флаш устройството и
натиснете

.

7.

След актуализирането на BIOS, щракнете върху Exit

(Изход) > Restore Defaults (Възстанови настройката

по подразбиране), за да възстановите настройката по

подразбиране на системата.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G551
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

91